2251 Santa Clara Drive Unit G,Santa Clara, UT 84765